DE VREDE VAN TRIANON

90 JAAR KOLONIAAL ONRECHT EN RACISME IN CENTRAAL -EUROPA

1-DE MULTICULTURELE HONGAARSE STAAT WAS HAAR TIJD VER VOORUIT IN 1920. KLIK OP DE AFBEELDING† VOOR MEER INFORMATIE.

2-DE GEVOLGEN VAN HET VERDRAG VAN TRIANON. KLIK OP DE AFBEELDING† VOOR MEER INFORMATIE.

4 RECENTE ETHNISCHE KAART VAN TRANSSYLVANIE. KLIK OP DE AFBEELDING† VOOR MEER INFORMATIE.

3 KAART VAN ROEMENIE† UIT 1952 MET DE HONGAARSE AUTONOME PROVINCIE.KLIK OP DE AFBEELDING† VOOR MEER INFORMATIE.

8. EEN OUDE MAN DIE NOG NOOIT KISSZELMEC HEEFT VERLATEN HEEFT IN 5 LANDEN GEWOOND.† ZONDER EEN KEER ZIJN DORP TE VERLATEN, ZIJN BUURMAN HEEFT IN DE VOLGENDE LANDEN GEWOOND.

 

1920 HONGARIJE, TSECHOSLOWAKIJE, HONGARIJE, TSECHOSLOWAKIJE, SLOWAKIJE.

 

1920 HONGARIJE, TSECHOSLOWAKIJE, HONGARIJE, TSECHOSLOWAKIJE, SOVJET-UNIE, OEKRAINE.

 

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFORMATIE

9-SLOTA HEEFT EEN HERDENKSTEEN† TER ERE VAN HET VERDRAG VAN TRIANON GEPLAATST. DE VOORZITTER VAN DE SLOWAAKSE REGERINGSPARTIJ SNS LEGITIMEERT ZIJN RACISME EN HAAT TEGENS HONGAREN, ZIGEUNERS† OP GROND VAN HET VERDRAG VAN HET TRIANON, DAT VOLGENS HEM DE LEGITIOMATIE IS VAN HET BESTAAN VAN HET VORMEN VAN EEN RASZUIVERE SLOWAAKSE STAAT.† KLIK OP DE AFBEELING VOOR MEER INFORMATIE

1-SITUATIE TOT 1920. MULTICULTURELE STAAT.

Tot 1920 was het oude Hongarije een multiculturele staat, die uitblonk in haar diversiteit. Hongarije werd bevolkt door: Hongaren, Slowaken, Roemenen, ServiŽrs, Ruthenen, Kroaten, Serven, Slovenen, Duitsers, Joden, Zigeuners, en enkele kleine etnische groeperingen zoals Polen, Tsjechen, Grieken, ArmeniŽrs en Italianen. Het was een maatschappij, die zich in diversiteit haast kon meten met het New York of Amsterdam van vandaag. Al deze volkeren leefden vreedzaam naast elkaar, aangezien het historische Hongarije vanaf haar eerste koning, de heilige Stefan het principe van diversiteit en meertaligheid had omarmd. Hongarije was tot 1920 een multiculturele staat.

 

2-SITUATIE NA 1920 DE GEBOORTE VAN DE KUNSTMATIGE† NATIE STAAT.

Op 4 juni 2010 is het precies negentig jaar geleden, dat het verdrag van Trianon werd ondertekend. Dit vredesdictaat werd afgedwongen door de overwinnaars van de eerste wereldoorlog in het paleis van Versaillers. Het multiculturele Hongarije werd verdeeld in verschillende stukken en er werden dwars door families, dorpjes, regioís en economische eenheden grenzen getrokken die nooit eerder in de geschiedenis hadden bestaan. Deze opgedeelde maatschappij, die 2/3 van haar grondgebied verloor was destijds haar tijd te ver vooruit als multiculturele staat. Door deze vrede ontstonden er kunstmatige natie staten,† die nooit eerder hadden bestaan en die niet levensvatbare bestuurlijke gedrochten bleken te zijn zoals Tsjecho-Slowakije en JoegoslaviŽ. Staten die later met veel geweld uit elkaar zouden vallen of door geweld bij elkaar worden gehouden, zoals in het geval van de kunstmatige staat Slowakije.

Deze nieuwe kunstmatige staten, waren gebaseerd op het inmiddels tot de verledenheid horende racistische wereldbeeld van de gewezen koloniale grootmachten. (Engeland en Frankrijk) Een multiculturele samenleving werd ontmanteld en bij het creŽren van de kunstmatige staten ontstonden enorme ďminderhedenĒ, die nooit een minderheid waren geweest, maar dat plotseling, door een nieuwe politieke administratieve indeling waren geworden. De nieuwe staten stonden vijandig tegenover het meertalige en tegen het multiculturele karakter van het historische Hongarije.

 

3-SITUATIE IN WO II ETHISCHE REVISIE.

In de tweede wereldoorlog heeft Hongarije territoriale revisie (1938-1947) toegepast, ten kosten van de kunstmatige Servische-, Roemeense-, en Tsjecho-Slowaakse natiestaat. Hongarije beperkte zich in haar revisie alleen tot die gebieden die door Hongaren waren bevolkt, bij deze etnische revisie zag zij af van het annexeren van gebieden waar de meerderheid van de bevolking niet meer Hongaars was. Deze revisie vond vreedzaam plaats en vond destijds in overeenstemming met het internationaal recht plaats, via bilaterale overeenkomsten tussen RoemeniŽ-Hongarije in 1940 en Slowakije-Hongarije in 1938. In 1947 werd onder Sovjet Druk de nieuwe indeling van Europa† een feit, dit tot ongenoegen van de geallieerden ( Amerikanen ) die andere grenzen voorstelden in het geval van het multi-etnische TranssylvaniŽ. In TranssylvaniŽ kregen de Hongaren een eigen autonome provincie,† die tot op de dag vandaag illegaal is geannexeerd.

 

4-VOLKERENMOORDEN EN ETNISCHE ZUIVERINGEN NA TRIANON

Na het kris kras trekken van grenzen door families, steden, dorpen en economische regioís heen is het eigenlijk nooit meer goed gekomen† met Centraal-Europa. De vrede van Trianon die op het inhumane wereldbeeld, van de koloniale mogendheden was gebaseerd, vernietigde het multiculturele karakter van Centraal Europa. Aan het einde† van† tweede wereldoorlog (1944) werden† er honderdduizenden† Slowaakse en later Hongaarse Joden afgevoerd naar concentratiekampen.† Bijna gelijktijdig werden er in het JoegoslaviŽ van Tito, bijna 30.000 Hongaren afgeslacht, als vergelding voor de moord op 3000 partizanen. Vlak na de oorlog en nadat de wapenstilstanden waren getekend (1945-1947) probeerde president Benes Tsjecho-Slowakije de Hongaarse bevolking te verdrijven en te vermoorden zoals ze dat met de Sudenten Duitsers hadden gedaan. Overigens werden bijna alle Duitsers uit Centraal Europa† ( Tsjecho-Slowakije,† Hongarije TranssylvaniŽ en JoegoslaviŽ ) verdreven.† In RoemeniŽ vonden er in 1944 atrociteiten† plaats waarbij enkele Hongaren door Roemeense gardes (Maniu garde), die door de Roemeense orthodoxe kerk waren ingezegend, werden vermoord.† Na een relatieve ďliberaleĒ periode werden de† overgebleven Duitsers en Joden eind jaren tachtig ! uit RoemeniŽ gedeporteerd door ze te verkopen aan Duitsland en Israel, waarmee de trieste etnische zuivering van Joden en Duisters uit het multiculturele TranssylvaniŽ een feit werd. Nog geen 20 jaar later viel de kunstmatige Post-Trianon straat JoegoslaviŽ uit elkaar en werd er weer nieuwe etnische zuiveringen uitgevoerd in Europa. In Srebrenica, herhaalde de tragische Europese geschiedenis zich en werden er in 1996 duizenden mannen vermoord. Hetgeen in Srebrenica gebeurde is helaas† geen rariteit, in een regio,† waar genocides, zoals de volkerenmoord op de Hongaren in Tsjecho-slowakije en ServiŽ tot de dag van vandaag onbestraft zijn gebleven. Tot op de dag van vandaag is gelijkheid voor de wet voor etnische Hongaren een taboe thema in de Slowaakse maatschappij.

Onrecht verdwijnt niet door het te negeren, juist door het negeren Ėhoe makkelijk dit ook lijkt- blijft het sluimeren en kan het onverwachts weer de kop opsteken.


5-MYTHISHE GESCHIEDENIS EN NATIESTAAT

Om deze misdaden tegen de menselijke waardigheid en ordinaire diefstallen van eigendommen van de verdreven mensen te maskeren en te legitimeren† heeft de Roemeense, Slowaakse en Servische geschiedenis schrijving nationalistische trekjes. Zo leren leerlingen in Slowakije tot op de dag vandaag over de duizendjarige onderdrukking door de Hongaren en over een Groot Moravisch rijk, een rijk waarvan de grenzen zich ruim uitstrekken over de huidige landsgrenzen. Geschiedenis heeft in deze landen niets maar dan ook niets met wetenschap te maken, maar is juist een politiek pressie middel om de inheemse autonome minderheden (Hongaren) te kunnen onderdrukken. Zo heeft de Slowaakse regering een Europees project voor een geschiedenisboekje afgewezen. Bij het lezen van een Slowaaks, Roemeens, Hongaars en Servisch geschiedenisboekje merkt men pas hoeveel versies de geschiedenis heeft. Deze onwetenschappelijke indoctrinatie past niet meer in de 21ste eeuw van informatie en internet.

Dit geweld heeft ook een zakelijke kant aangezien er onmetelijk veel is gestolen van Hongaren, Joden en Duitsers. Veel geweld tegen de Hongaren is bijvoorbeeld niet etnisch gericht, maar omvat de diefstal van hun bezittingen, zoals dat in Slowakije was gebeurd. Tot op de dag van vandaag kunnen slachtoffers naar hun claims fluiten. Bovendien hebben veel kunstmatige natiestaten uit Centraal-Europa de aanwezigheid van etnische minderheden traditioneel als een bedreiging voor de territoriale integriteit van hun land gezien. Ze zien deze minderheden als een levend bewijs, van een vrede die onrechtvaardig was, door het achtergebleven bewijs van deze onrechtvaardigheid te vernietigen (uitvoeren van etnische zuiveringen), kan deze vrede nooit meer ter discussie worden gesteld.

Tot op de dag van vandaag zijn er in de Roemeense, Slowaakse, Servische maatschappij serieuze nationalistische krachten aanwezig, die zelfs niet schromen om geweld te gebruiken, dit kwaad is in deze vorm in de West-Europese maatschappij onbekend. Zo zijn de rechten van de Friezen in Nederland, de Franstaligen in de Benelux, De Zweedstaligen in Finland, de Duitstaligen in ItaliŽ immers gerespecteerd. Zwitserland is juist een welvarend land geworden door haar culturele verscheidendheid en meertaligheid te omarmen en te koesteren. Het onderdrukken en onder dwang tot een andere nationale ď bekerenĒvan inheemse volkeren is niet meer van deze tijd.

 

6 GEDWONGEN ASSSIMILATIE.

Na de oorlogsperiode tussen 1945 en 1989 is er sprake geweest van gedwongen assimilatie in Roemenie en Tsjecho-Slowakije door middel van een ethnocide tegen de achtergebleven arme Hongaarse bevolking. Zo werden Hongaarse gemeenschappen stelselmatig verwoest, werden Hongaarse culturele centra ontmanteld en werden Hongaren niet toegelaten tot functies in het openbare bestuur. Bovendien werden Hongaren openlijk gediscrimineerd, in de gezondheidszorg, bij het toewijzen van woningen op elke vlak werden ze gediscrimineerd, hun rechteloosheid op het gebeid van justitie was vanzelfsprekend, in 1960 pleegden enkele Hongaarse leraren collectief zelfmoord, vanwege de uitzichtloosheid waarin ze gebracht werden. De identiteit van de Hongaren werd gestolen, zo waren Hongaarse namen verboden en werden Hongaarse achternamen gedwongen verroemeenst. ( Szabů werd Sabau, Ibolya werd Viorica etc.) Deze gedwongen assimilatie is op papier vandaag te dag verdwenen, het merendeel van de Roemeense, Slowaakse en Servische maatschappij is opgegroeid in een wereld waar het de normaalste zaak is om autonome minderheden te discrimineren en administratief te vernietigen.

 

7-VAL VAN DE MUUR IN 1989

De ijzeren muur die Europa verdeelde viel na 1989 en hierdoor werden de grenzen geopend, de oude structuren vervielen en dictaturen transformeerden zich naar democratieŽn. In het vacuŁm van deze periode, vond er een progrom plaats in Roemenie (1990) en later een verschrikkelijke oorlog in JoegoslaviŽ. Het menselijk leed van de oorlog in JoegoslaviŽ, heeft haar oorzaak in de geschiedenis, deze oorzaak is te vinden in het kris kras willekeurig trekken van grenzen in 1920. De daarmee gepaard etnische zuiveringen en een politieke indoctrinatie die niet meer bij het wereldbeeld past van na de muur. Het communisme van 1945 tot 1989 heeft verder niet bijgedragen aan het ontwikkelen van een kritische en intellectuele generatie, maar tot een generatie van burgers die er moeite mee hebben om vrijheden te gebruiken, die in West-Europa vanzelfsprekend zijn.

 

8-PACIFICATIE VAN TRIANON. OP PAPIER IN ORDE IN DE PRAKTIJK NIET

De Europese Unie en de NAVO† hebben† door de verschillende juridische verdragen een juridisch raamwerk van pacificatie gecreŽerd, op papier ziet alles er dan ook zeer redelijk uit. Deze verdagen waarborgen bijvoorbeeld de grenzen van Centraal-Europa, maar erkennen ook zeer expliciet de taalrechten van de etnische autonome minderheden in centraal Europa. Dit betekent dat de problemen van de mensen die in een ander land wakker werden eigenlijk zijn opgelost, zo zullen ze moeten accepteren dat ze in een andere staat wonen, maar† hebben ze daarentegen uitgebreide waarborgen om hun taal en cultuur te kunnen blijven gebruiken.

Het grote probleem is dat landen zoals RoemeniŽ, Slowakije en ServiŽ deze afspraken met een korreltje zout nemen en/of gemaakte afspraken bagatelliseren en/of geen structurele rechtszekerheid bieden. Na een eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog, een koude wereldoorlog en een bloedige oorlog in JoegoslaviŽ, hebben Europese Grootmachten en de Europese een compromis gesloten. Deze bestaat uit de volgende principes:† grenzen mogen niet eenzijdig worden veranderd, maar het is ook verboden om de autonome taal en cultuur van de autonome inwoners niet te respecteren. Een schending van deze rechten is daarom een zeer ernstige zaak.

 

9-TRIANON, KORTZICHTIGHEID EN KOLONIAAL ONRECHT.

De koloniale grootmachten van destijds hebben hun koloniale driften al lang beteugeld en zijn maatschappijen, waarin miljoenen immigranten succesvol zijn geÔntegreerd. Bovendien bestaat er in West-Europa een schuldgevoel tegenover het kolonialisme, of tegen het nazisme. Dit in tegenstelling tot de Slowaakse, Roemeense en Servische maatschappij, waar op de dag van vandaag staatsnationalisme plaatsvindt, om de inheemse Hongaarsprekende mensen, onder brute dwang te Slowakiseren, te Roemaniseren of te ServiŽr te maken. Er valt binnen de Roemeense politiek een zeer voorzichtige kentering waar te nemen, ServiŽ houdt zich momenteel ook redelijk rustig nadat er enkele genocides hebben plaatsgevonden, in Slowakije zijn er 3 openlijk racistische wetten ingevoerd die als enig doel hebben om het leven van de Hongaarstalige eigen bevolking onmogelijk te maken. Dit is overigens strijdig met alle afspraken die Slowakije heeft gemaakt als voorwaarde om lid te mogen worden van de Europese, Slowakije is daarmee het paard van Troje in de Europese Unie

 

10-VREDE VAN TRIANON

Het verdrag van Trianon, was een vrede die reflecteerde aan de kortzichtige politiek van de koloniale grootmachten, namelijk het onderwerpen van de oorspronkelijke bevolking, een politiek van slavenhandelaars en wrede onderdrukkers. Deze houding is niet meer terug te vinden bij de gewezen koloniale grootmachten. Dit heeft zich lang ingehaald, het hele principe van de etnische zuivere natiestaat is abject. De gewezen koloniale grootmachten (Frankrijk en Engeland, ) zijn nu Multi-culturele en Multi-raciale maatschappijen geworden, die de principes van diversiteit, mensenrechten†† en persoonlijke vrijheden koesteren en waarborgen. Deze landen zijn nu het tegenovergestelde van wat ze 90 jaar geleden waren, toen hun vertegenwoordigers dit vredesdictaat hadden gemaakt. Dit dictaat† van Trianon is destijds ook door Engelse en Franse intellectuelen fors veroordeeld.

 

11- DE KUNSTMATIGE NATIESTAAT, HET GEDROCHT VAN DE TWINTIGSTE EEUW .

Tot op de dag van vandaag worden etnische Hongaren in Slowakije, RoemeniŽ, ServiŽ en OekraÔne, onder dwang geassimileerd, wat een stap terug in de geschiedenis van de mensheid.† Deze landen zijn blijven steken in het verleden en hebben er openlijk moeite mee, om de principes van diversiteit, mensenrechten en persoonlijke vrijheden te waarborgen. Hoewel het verdrag van Trianon een inmiddels historische gebeurtenis is, worden de slachtoffers van deze vrede tot op de dag van vandaag onderdrukt. Tot op de dag vandaag zijn de namen van ethnische Hongaren onder dwang geassimileerd en tot op de dag wordt er fysieke en psychische terreur uitgeoefend om etnische Hongaren onder dwang te assimileren.† Het hele concept van een natiestaat, in die zin dat een bepaald volk of ras over een bepaald territorium heerst en dat autonome volkeren minderwaardig zijn is abject.

 

12- DE EUROPESE UNIE; REVISIE VAN DE VREDE VAN TRIANON

De Europose Unie maakt veel in orde, door het Verdrag van Schengen, worden er weer wegen geopend, waar sinds 80 jaar geen verkeer meer over heeft gelopen (Grenzen in de provincie szatmar verdwijnen tussen de volgende dorpjes Borvely ura, Szaniszlo/ Omboly, Szarazberek, Garbolc,)†† tussen Hongarije en Slowakije worden bruggen herbouwd. Het meest misdadige aan Trianon is dat er nooit eerder bestaande kunstmatige grenzen werden getrokken door families, vrienden, ouders, kinderen, fabrieken, economische unies, rivieren, spoorlijnen etc. Al deze grenzen beperkten het leven van de slachtoffers van deze wrede vrede en zorgden ervoor dat Centraal Europa verviel tot een economisch achtergebleven regio.

De muntunie van de Europese† heeft het effect, dat er in† weer met een munt betaald kan worden, net zoals vroeger voor 1920. De economieŽn kunnen zich herstellen van het verwoestende effect en de shock van Trianon, doordat de situatie van voor 1920 weer wordt hersteld. (douane unieen† muntunie) In het kader van Europese samenwerking kunnen de verschillende regioís weer samenwerken† en kan deze regio zich herstellen van de economische schade die ze heeft geleden, door een ronduit kortzichtige vrede van Trianon. De Europese Unie is een politieke en economische revisie van de onmenselijke vrede van Trianon.

 

13- TRIANON EN DE TOEKOMST.

De misdaden van het verleden mogen het leven van toekomstige generaties niet meer verzieken. De 20ste eeuw is een tragedie, een eeuw van de bekrompenheid en achterlijkheid, die historisch inherent is aan het geconditioneerde etnocentrisme van de Europeaan. Slowakije blijft een staatskunding gedrocht dat voor problemen zorgt.Het is de enige staat, die rassenwetten heeft ingevoerd en waar collectief schuld bestaat. Slowakije is het enige land, waar door de geallieerden veroordeelde en of uitgeleverde oorlogsmisdadigers (Hlinka en Tiso ) openlijk worden geŽerd. In alle andere landen moeten de integratie verder gaan, moeten de rechten worden gewaarborgd en moeten de mensen in vrede en in Harmonie kunnen leven, zonder grenzen en met het gebruik van een economisch betalingsmiddel.

 

14-AUTONOMIE VOOR DE HONGAREN HONGAARSE MINDERHEDEN

Hoeveel Hongaren er in de buurlanden leven is niet duidelijk, schattingen verschillen. Een goede graadmeter is bijvoorbeeld het aantal stemmen op een bepaalde partij. Een andere methode is het aantal inwoners van Hongaarse steden en provincies, Feit is dat miljoenen Hongaren, in een gebied leven waar de graven van hun voorouders liggen, in een gebied, dat op papier heeft beloofd hun rechten te eerbiedigen, in een regio, waar ze de meerderheid uitmaken, in de nabijheid van de moederstaat, desondanks zijn ze onderhevig aan geweld, psychische terreur, etnische zuiveringen pesterijen. Op grond van de geschiedenis, en de verschrikkingen en de gruwelen van de afgelopen twintigste eeuw, verdienen de Hongaarse minderheden, om datgene te hebben waar ze eigenlijk altijd recht toe hebben gehad, namelijk in harmonie en als gelijkwaardig mens te leven in hun geboorteland. Daarom is het toekennen van autonomie op wet Europees model onvermijdelijk.


15-LAAT TRIANON DE HERINNERING VAN HET ONRECHT ZIJN.

De West-Europese landen hebben Trianon eigenlijk al veroordeel, door het feit dat ze racisme afzweren en omdat ze de facto een multiculturele staat zijn, deze landen respecteren zelf de rechten van hun autonome minderheden wel, bovendien is het lang geleden dat de tweede wereldoorlog is afgelopen. Toch zouden Engeland en Frankrijk Trianon openlijk moeten veroordelen, zolang ze dat niet doen, wordt het gebrek van een veroordeling namelijk door Slowaakse, Roemeense en Servische Nationalisten misbruikt als een rechtvaardiging van koloniaal onrecht, racisme en mensenrechtenschendingen. In een verenigd Europa zouden deze zaken netjes geregeld moeten zijn. Verder moeten het mogelijk zijn om het onrecht van deze laatste eeuw waardig te kunnen afsluiten. Veel mensen zijn het slachtoffer geworden van de willekeurig en kriskras getrokken grenzen, jarenlang was het een taboe om over dit onderwerp te spreken, ze moeten het recht hebben om deze pijn en dit onrecht te verwerken.

16- 100 VERJAARDAG VAN TRIANON IN 1920

Bij de 100ste verjaardag van het verdrag van Trianon, valt er wat hopelijk wat te vieren voor de mensen van centraal Europa. Het zal waarschijnlijk voor het eerst zijn† dat er geen grenzen meer zijn tussen families en regioís, er zal weer met een munt worden betaald , er is weer† een douane unie,† een politieke unie en weer een gezamenlijke buitenlandse vertegenwoordiger, het zal weer mogelijk zijn om per trein vanuit KolozsvŠr ( Cluj-Napoca ) naar Pozsony† ( Bratislava ) te reizen zonder grenscontrole, een diploma uit KťzidvŠsŠrhely (Targu seciuesc ) zal in Zenta (Senta)geldig zijn zonder lange ambtelijke procedures te moeten ondergaan, mensen kunnen vrij reizen en in waardigheid leven en hun eigen cultuur en taal koesteren en in harmonie samenleven met de andere volkeren. Het heeft precies honderd jaar geduurd omdat te herstellen wat er al in 1920 bestond.

 

Gabor Landman†† Januari 2011

5.HONGAREN<,JODEN EN DUISTERS WAREN DE ERFVIJANDEN VAN DE ROEMEENSE NATIESTAAT. TOT 1920 BESTOND BIJNA DAN DE HELFT VAN TRANSSYLVANIE UIT DEZE BEVOLKINGSGROEPEN, DOOR DE ETHNISCHE ZUIVERINGEN MAKEN ZE VANDAAG DE DAG NOG GEEN 20 % VAN DE TOTALE BEVOLKING VAN TRANSSYLVANIE UIT.† DEZE SYNAGO IN DES GEEFT AAN DAT ER EENS VEEL JODEN WOONDEN IN DEZE STAD. OP DE DAG VAN VANDAAG ZIJN DE JODEN VAN DES OP† EEN HAND TE TELLEN. VLAK BIJ DE SYNAGO STAAN HAATTEKSTEN VAN ROEMEENSE NATIONALISTEN GEPLAATST. GROOTROEMENIE IN HAAR OUDE EER. DE POLITIE TREEDT NIET STRENGER OP TEGEN HET PLAATSEN VAN DERGELIJKE TEKSTEN DAN TEGEN NEUTRALE GRAFFITIíS. KLIK OP DE AFBEELDING† VOOR MEER INFORMATIE.

6 PUBLIEKE VERNEDERINGEN VAN ETHNISCHE HONGAREN IN TRANSSYLVANIE, KLIK OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFORMATIE EN VOORBEELDEN.

7 BEPERKING VANDE RECHTEN VAN† ETHNISCHE HONGAREN IN SLOWAKIJE, KLIK OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFORMATIE EN VOORBEELDEN.

10Ė DOOR HET WISSELEN VAN GRENZEN EN STATEN IN DE TWINTIGSTE EEUW, ZIJN DELEN VAN HOMOGENE TAALGROEPEN IN EEN ADMINISTRATIEVE INDELING TERECHT GEKOMEN WAAR ZIJ† EEN MINDERHEID UITMAKEN.† KLIK OP DE AFBEELING VOOR EEN CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE GRENZEN EN STATEN IN CENTRAAL EUROPA